Karikatour 2012

  • Karikatour 2012
  • Artikelnr.: Karirevue12
  • Verfügbarkeit: Lagernd
  • 15,00€


Wat gëtt et nach soss vill Bedeitendes ze schreiwen an ze zeechnen, wa mer viru Kuerzem, dëst Joer esou e revolutionärt Evenement hei am Ländchen haten, een Dëppefest, dat all aner hitverdächteg Themen an de Schied gedréckt huet, …oder eventuell dach net? Et war eise Prënz deen sech verlobt, an duerno och bestued huet, an dat mat enger flotter belscher Comtesse. An all hu se geklappt. Oder bal all. Jo, et waren der och, déi sech schwéier opgereegt hunn iwwert deen Opwand an dat Sueverbëtzen op d’Käschte vun der Allgemengheet. Jo, de Me Vogel hat esouguer RTL deen Dag mat senger Interventioun zu enger onerwaarter Héichkonjunktur verhollef. A propos Konjunktur! Endlech schéngt et an de Käpp ukomm ze sinn, datt mer et am Kader vun där béiser Wirtschaftskris net nëmme mat engem konjunkturellen Déif ze dinn hunn, mee datt mer viru grousse strukturelle Problemer stinn. ArcelorMittal an aner grouss Industrië wéi Luxguard, Wireplant, oder awer och onzieleg kleng Betriber triede méi kuerz oder maachen hir Diren zou. Nach aneschters radikal maachen eis zwou Fluggesellschaften Cargolux a Luxair et, si zéien e Stréch ënnert eng ganz Rei vu sozialen Acquisë vun hire Mataarbechter. De Modell Lëtzebuerg wackelt méi wéi je. Eis Regierung ass gefuerdert. Ah jo, Regierung. Den Här Frieden gëtt mat senger Budgetspropositioun heemgeschéckt. Hie soll seng Hausaufgab nei maachen, oder besser gesot, sech eng nei afale loossen, fir d’Statsfinanzen an de Grëff ze kréien. Mee och duerno bludden ëmmer nees déi selwecht, déi Kéier nach e bëssi méi… ob de Stat dann elo och genuch bei sech selwer wëllt maachen? Carlo, …de neie Stadion, d’UNO, den Här Mersch, d’Rentereform, ech kënnt elo hei weider opzielen a versichen, de Fanger nach an d’Wonnen ze leeën, mee dat méchs du mat denge Presse-Karikaturen all Dag op vill méi eng witzeg, an awer ganz bësseg Manéier! Mat dëser flotter Brochure kënnen eis Lieser nach emol alles, wat s du esou am Laf vun de leschte Méint gezeechent a kommentéiert hues, Revue passéiere loossen.

Autor(en): Carlo SCHNEIDER
ISBN-13: 978-2-919999-82-8
Sprache: Luxemburgisch
Verlag: Editions Revue